Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelmi Szabályzat

1. A Tájékoztató és a Szabályzat célja
A jelen Adatkezelési Tájékoztató és Szabályzat célja, hogy a www.hidrostal-pumps.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) tulajdonosa a Hidrostal Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) a Weboldalon megvalósuló személyes adat kezelésről és a Weboldal használata során irányadó adatvédelmi szabályokról előzetes, részletes és közérthető tájékoztatást adjon, hogy azok akik a Weboldalt használják, illetve akiknek adatait ott kezeli (továbbiakban: Felhasználó, Érintett) – az adatkezelés részleteit és az adatvédelmi szabályokat megismerhessék, és azok ismeretében dönthessenek az adatkezelési és adatvédelmi feltételek elfogadásáról, a Weboldal különböző szolgáltatásai igénybevételéről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (továbbiakban: „GDPR”) összhangban.
Az Adatkezelő Weboldalán regisztrációhoz kötött szolgáltatás nincs. A Tájékoztató és a Szabályzat a Weboldalra vonatkozik, azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Weboldal tartalmaz olyan linkeket, amelyek más internetes honlapokra irányítják a látogatókat.
Egyéb weboldalakhoz csak a hozzáférést biztosítjuk, azonban azok nem az Adatkezelőhöz tartozó oldalak, ezért azokra vonatkozóan nem vállalunk semmilyen felelősséget és a Felhasználó felelőssége a megfelelő előzetes tájékozódás azon weboldalak használati és adatkezelési feltételeiről.
A jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelmi Szabályzat a Weboldal használatának elválaszthatatlan részét képezi és mindenkori aktuális verziója elérhető a Weboldal láblécében.
Ön az www.hidrostal-pumps.hu Weboldal aktuális verzióját látja jelenleg, azonban legnagyobb gondosságunk mellett is előfordulhat, hogy általunk már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archivált korábbi weboldallal és tartalommal találkozik. Ezek eltávolítása a keresőoldal működtetőjének felelőssége, amiért felelősséget vállalni nem tudunk.
Kérjük, figyelmesen olvassa el, majd a Tájékoztatás és Szabályzat elolvasását és megértését követően döntsön az adatkezelési hozzájárulása megadásáról! Kérdés esetén forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz a megadott elérhetőségeken.


2. Adatkezelési Tájékoztató

2.1. Az Adatkezelő lényeges adatai
Adatkezelő/Szolgáltató neve: Hidrostal Kft.
Székhelye és postai címe: 9082 Nyúl, Potyondi utca 3.
Nyilvántartó hatóság: Győri Cégbíróság
Cégjegyzékszáma: Cg. 08-09-009051
Adószáma: 12517644-2-08
Honlapjának címe: www.hidrostal-pumps.hu
E-mail címe: hungary@hidrostal.com
Telefonszám: +36 96 540200

2.2. Tájékoztatás „sütik” (cookie) használatáról
A Weboldal működése során használt sütit egy része a weboldal megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen, ezért az Ön által igénybe venni kívánt alapszolgáltatásokra tekintettel használatuk hozzájárulást nem igényel.

2.2.1. Social plug-in modulok
A weboldal Google és Facebook statisztikák elkészítéséhez szükséges követőkódokat nem tartalmaz.

2.2.2. Mit tehet Ön a sütikkel kapcsolatban
A böngésző programja segítségével módosíthatja vagy megakadályozhatja a hozzájáruláshoz kötött sütik használatát. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a Weboldal nem minden funkciója lesz optimális működésű vagy egyáltalán elérhető. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

2.3. Tájékoztatás weboldali adatkezelésről, adatfeldolgozásról és továbbításról
Neve, e-mail címe, illetve telefonszáma megadása az Adatkezelővel történő közvetlen kapcsolatfelvétele érdekében válhat szükségessé (http://www.hidrostal-pumps.hu/kapcsolat/), amennyiben azt szeretné, hogy vegyük fel Önnel a kapcsolatot. Fenti személyes adatai megadása a kapcsolatfelvétel érdekében teljes mértékben önkéntes. Ezen adatok megadása nélkül nem fogja tudni a Weboldal kapcsolatfelvételi funkcióját igénybe venni.
Mielőtt hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez a Weboldalon, kérjük, olvassa el az alábbi táblázatos összefoglalót a személyes adatok weboldali kezeléséről és csak ezek ismeretében döntsön hozzájárulásáról:
Tárolt adatok:
Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel a Felhasználóval
Adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása
Kezelt személyes adatok: a Felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma
Kezelési idő: a Felhasználó hozzájárulásának visszavonása
Adat továbbítás: nincs

2.4. Kik kezelik és dolgozzák fel személyes adatait?
A Felhasználók által az Adatkezelővel történő közvetlen kapcsolatfelvétele érdekében megadott személyes adatokhoz (név, e-mail cím, illetve telefonszám) az Adatkezelő ügyfélkapcsolati feladatokat ellátó munkakört betöltő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kerül sor. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

2.5. Adattovábbítás
Adatkezelő adat továbbítást nem végez.

2.6. Profilalkotás
Vállalatunk nem végez profilalkotást.


3. Adatvédelmi szabályzat

3.1. Adatkezelői kötelezettségvállalások és kötelezettségek
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogyAz Adatkezelő köteles


3.2. Adatbiztonság

3.2.1. Óvintézkedések
Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével az alábbi megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtják végre annak érdekében, hogy a kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják:
a) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
Az Adatkezelő az adatok kezeléséhez használt informatikai eszközöket úgy üzemelteti, hogy a kezelt személyes adatok csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető (adat bizalmassága), de számukra folyamatos legyen az elérhetőség (rendelkezésre állás).
Az Adatkezelő az adatok kezeléséhez használt informatikai eszközöket úgy üzemelteti, a rendszer úgy került felépítésre, hogy a kezelt személyes adatok a hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége), amit széles körű naplózási rendszerrel biztosít, ami megfelelően támogatja és igazolja a személyes adatok szabályozott módosíthatóságát, illetve változatlanságát (adatintegritás);
b) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását legkésőbb 3 munkanapon belül vissza lehessen állítani;
c) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres, legalább félévente esedékes tesztelését, felmérését és értékelésének megvalósítását.
Informatikai rendszerünk és hálózatunk az általános piaci műszaki fejlettség szokásos szintjét alapul véve egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vett kockázatok:
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából eredő kockázat,
személyes adat jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből eredő kockázat.

3.2.2. Incidensek kezelése
Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak
Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a GDPR 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

3.3. Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei a kezelt személyes adataihoz kapcsolódóan
Ön jogosult arra, hogy
1) kérésére visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében rögzített információkhoz hozzáférést kapjon (hozzáférési jog),

2) kérésére az adatkezelő a személyes adatait indokolatlan késedelem nélküli helyesbítse (helyesbítéshez való jog),

3) kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat (elfeledtetéshez való jog), amennyiben nem áll fenn korlátozó feltétel,

4) kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben a GDPR 18. cikkében foglalt valamelyik feltétel teljesül (adatkezelés korlátozásához való jog),

5) kérésére a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben ennek GDPR 20. cikkében foglalt feltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog).

3.4. Jogérvényesítés
Kérelme nyomán legkésőbb 1 hónapon belül írásban tájékoztatjuk a megtett intézkedésekről. Amennyiben kérésének teljesítésére 30 napnál hosszabb idő szükséges (figyelemmel a kérelem összetettségére és a kérelmek számára), úgy erről a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, indokolással együtt tájékoztatjuk és a határidőt legfeljebb további 1 hónappal hosszabbítjuk meg.

Költségtérítést érvényesítünk, ha kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy ismétlődő jellege miatt túlzó. A költségtérítést a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával és az adminisztratív költségek figyelembevételével határozzuk meg, melyről írásban értesítjük. A már megfizetett költségtérítést visszafizetjük, ha az adatokat jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Ha az Ön fenti pontok szerinti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Ön hozzájárulásával elektronikus úton közöljük a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A fenti pontokban foglalt jogosultságokra irányuló kérelem elutasítása esetén tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatvédelmi hatósághoz fordulás lehetőségéről.

3.5. Jogorvoslatok
A személyes adatai kezelésével kapcsolatosan az Érintett panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

3.6. Záró rendelkezések
A Szabályzat a változó jogszabályi környezetre tekintettel jelenleg is felülvizsgálat alatt áll, ezért a változtatás jogát kifejezetten fenntartjuk, a változásokról a Weboldalon tájékoztatást teszünk közzé.

Jelen Szabályzat visszavonásig érvényes!

Nyúl, 2018. május
Hidrostal Kft.